Volba vzhledu

Provozní řád Stupava

Provozní řád lyžařského střediska Stupava

Provozní řád obsahuje:

I.      Všeobecné podmínky.
II.    Provoz vleků.
III.   Provoz sjezdové trati.
IV.  Parkování v areálu.
V.    Platnost provozního řádu.

 

I. Všeobecné podmínky

1.       Tento provozní řád (dále jen „Provozní řád“) se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdových tratí ve vymezeném rozsahu (dále jen „Areál“). 
2.       Provozovatelem Areálu je SPORT Stupava s.r.o., se sídlem Stupava 111, Uherské Hradiště 686 01, IČO: 25522264, e-mail: stupava@stupava.cz, tel. 572 501 311 (dále jen „Provozovatel areálu“). 
3.       Provoz Areálu v zimní sezoně je závislý na počasí a klimatických podmínkách a o zahájení a ukončení provozu Areálu rozhoduje Provozovatel areálu.
4.       Účastník provozu lyžařského vleku a uživatel sjezdovky (dále jen „Návštěvník“) je povinen řídit se Provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny Provozovatele areálu, přičemž je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na životu, zdraví či majetku sobě či jiné osobě.
5.       Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá Provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům Provozovatele areálu a jím pověřených osob. 
6.       Dodržování Provozního řádu v Areálu mohou kontrolovat Provozovatelem areálu pověřené osoby. Pověřenou osobou je každý pracovník Provozovatele areálu.
7.       Návštěvník  se pohybuje v celém Areálu na vlastní nebezpečí. Návštěvník je povinen dbát na bezpečnost vlastní i ostatních osob. V případě nezletilých dětí za ně odpovídají jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Provozovatel areálu neodpovídá za škody způsobené  povětrnostními a klimatickými vlivy a za škody způsobené vlivem nedodržení zásad obvyklé opatrnosti ze strany Návštěvníka nebo škody zaviněné požitím alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek Návštěvníkem. Stejně tak Provozovatel Areálu neodpovídá za škody v případě, kdy Návštěvník svévolně opustí vytyčenou sjezdovou trať. 
8.       Návštěvník je povinen dodržovat aktuální vydaná hygienická opatření. 
9.       Svým prvním vstupem do Areálu potvrzuje Návštěvník, že akceptuje tento Provozní řád a zavazuje se jej dodržovat.
10.   Návštěvník je povinen si při nákupu jízdenky v Areálu nebo výměně poukazu zakoupeného v Internetovém obchodě za jízdenku zkontrolovat :
– druh zakoupené jízdenky a počet obdržených čipových karet
– účtovanou cenu nebo správnost zadané částky při bezhotovostní platbě
– a příp. obnos vrácených peněz
REKLAMACI NÁKUPU uplatní kupující v případě neshody ihned v místě prodeje. Při nesplnění těchto povinností kupujícího není možné pozdější reklamaci nákupu uplatnit. 

Při koupi voucheru nebo jízdenky prostřednictvím Internetového obchodu se reklamace řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Internetového obchodu.

11.   Návštěvník bere na vědomí, že mu Provozovatel areálu může odepřít poskytování služeb, pokud dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti vůči Provozovateli areálu nebo mu způsobil škodu nebo aktuálně porušuje Provozní řád.
12.   Provozovatel areálu jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Návštěvníků dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které jsou umístěny na webových stránkách Areálu www.stupava.cz nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v pokladně Areálu.
13.   Pokladní a odbavovací systém je monitorován kamerovým systémem. Nákupem a využitím jízdného Návštěvník areálu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

II. Provoz vleků

1. Provoz vleků je závislý na sněhových podmínkách, povětrnostních podmínkách a na rozhodnutích či opatřeních  orgánů státní správy  či samosprávy. Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících dle aktuální provozní doby uvedené na stránkách www.stupava.cz nebo v pokladně Areálu. Provozovatel si vyhrazuje právo začít provoz vleků později nebo ukončit provoz vleků dříve v případě nutné úpravy sjezdových tratí. Stejně tak si Provozovatel areálu vyhrazuje právo zajistit jen provoz některých z vleků ze stejných důvodů nebo z důvodu nedostatku sněhové pokrývky. Provoz vleků může být také přerušen v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (např. vichřice, sněhová vánice nebo bouřka) nebo při výpadku elektrické energie nebo pokud to vyžaduje jiný zájem jako je např. ochrana života a zdraví osob nebo majetku.
2. Uplatněním jízdenky a využitím práva k přepravě se Návštěvník stává účastníkem přepravy a zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané Provozním řádem v celém Areálu, další pokyny pro cestující vydané Provozovatelem areálu, pokyny pracovníků dopravního zařízení a pokyny vyjádřené formou značek (piktogramů).
3. Každý účastník přepravy je povinen zejména: 
a)  jízdenku vložit do kapsy, ideálně na levé straně tak, aby bylo možné její načtení,
b) před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
c) při nástupu, přepravě a výstupu se chovat tak, aby neohrožoval vlastní bezpečnost a bezpečnost jiných cestujících,
d) dodržovat přepravní pokyny pro jízdu na vlecích a doplňující informační piktogramy,
e) na požádání se pověřené osobě Provozovatele areálu prokázat platnou jízdenkou,
f) a pokud se jedná o jízdenku nepřenosnou, prokázat se na taktéž dokladem totožnosti s fotografií.
4. V případě neprokázání se doklady uvedenými výše v bodě 3. je Provozovatelem areálu pověřená osoba oprávněna vyloučit účastníka z přepravy a zabránit mu v dalším využívání služeb Areálu.
5. Každá jízdenka je vydávána na čipovou kartu, která je zálohována částkou uvedenou v Ceníku. Záloha je vyplacena zpět pouze při vrácení nepoškozené, rovné a funkční čipové karty v pokladně střediska. Vratné karty nelze svévolně polepovat, popisovat či jinými způsoby označovat. Není přípustné karty jakkoliv tvarově deformovat. Za takto znehodnocené karty nebude navrácena záloha. Za ztracenou (odcizenou) kartu se záloha taktéž nevrací. Čipové karty neukládejte v blízkosti zdroje magnetického pole (např. mobilní telefon) a nevystavujte kartu nadměrnému teplu nad 35°C.
6. Všechny jízdenky je možné využít pouze do konce provozu Areálu v dané sezóně dle rozhodnutí Provozovatele areálu v souladu s tímto Provozním řádem. Pokladna v Areálu je otevřena vždy pouze do konce oficiální provozní doby a sezóny. Nevyužitou jízdenku nebo nevyčerpané body nebo čas na jízdence není možné uplatnit k jakékoliv refundaci, vyměnit je za jiné, nebo prodloužit jejich platnost.
7. Návštěvník nemá právo na jakékoliv finanční či jiné kompenzace ani v případě, kdy dojde k omezení provozu Areálu nebo jeho části v souladu s tímto Provozním řádem. Při pádu nebo při předčasném vysednutí z vleku nemá účastník přepravy také právo na náhradu jízdy.
8. V případě, že účastník přepravy není dostatečně zdatný nastoupit bez pomoci na vlek, upozorní na situaci obsluhu vleku,
9. Každá jízdenka je nepřenosná. Prvním průchodem turniketem je jízdenka vázána na osobu držitele. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu, formou blokace v elektronickém odbavovacím systému. Držitel jízdenky je identifikován prvním průchodem turniketem, pomocí monitorovacího kamerového systému. Účastník přepravy po dobu využívání jízdenky uděluje svůj výslovný souhlas Provozovateli areálu k pořizování a dalšímu využití fotografií jeho osoby v souladu se Zásadami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů. Současně se účastník přepravy zavazuje umožnit Provozovateli areálu pořízení takové jeho fotografie. 
10. Jízdenkou se rozumí jízdenka Areálu pro jednotlivé jízdy, nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Jízdenka pro jednotlivé jízdy platí celou zimní sezónu, ve které byla zakoupena. Nevyčerpané body nelze převádět do jiné sezony ani kupujícímu jinak nahradit. Hodnota odpočtu bodů jednotlivých dopravních zařízení je uvedena na webových stránkách Provozovatele areálu www.stupava.cz a na pokladně v Areálu.
11. Při nákupu sezonní jízdenky předloží Návštěvník svou aktuální fotografii nebo bude na pokladně vyfotografován, a uvede své jméno a příjemní, datum narození a bydliště. Nákupem sezonní jízdenky Návštěvník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.
12. Pokud by osoba, k níž je vázaná jízdenka, odňala souhlas s nakládáním s jejími osobními údaji Provozovateli areálu, má to za následek zneplatnění této jízdenky.
13. Aktuální ceník včetně kategorií jízdného je zveřejněn na webových stránkách Provozovatele areálu www.stupava.cz a vyvěšen na pokladně areálu (dále jen „Ceník“). Provozovatel areálu si vyhrazuje právo na změnu cen během sezóny, což však nemá vliv na již prodané jízdenky, i kterých nemůže být požadován žádný doplatek Provozovatelem areálu ani nárokována jakákoliv kompenzace ze strany Návštěvníka.
14. Na dětskou jízdenku mohou jezdit osoby do 15 let (včetně) věku. Vlastní dítě do 4 let věku (včetně) může jezdit v doprovodu dospělé osoby dohromady na jednu dospělou jízdenku. 
15. Na jízdenku senioři od 65 let mohou jezdit osoby starší 65 let věku.
16. Provozovatel areálu může při uplatnění nároku na zlevněnou jízdenku požadovat doklad s fotografií osoby, na kterém je uveden její věk a totožnost (slevová karta ČD, autobusu, občanský průkaz, řidičský průkaz).
17. Jízdenka může blíže specifikovat oprávněného uživatele fotografií, jménem a příjmením.
18. Návštěvníkům s implantovaným kardiostimulátorem se nedoporučuje dlouhodobě se zdržovat v blízkosti turniketů – vliv elektromagnetického pole.
19. Náhradu jízdného nebo jeho části Provozovatel areálu  Návštěvníku poskytne pouze v případě úrazu, způsobeném provozem vleku. Pokud je výpadek el. proudu na všech dopravních zařízení delší než 30 min., bude na časových jízdenkách na pokladně označen čas, kdy došlo k přerušení dodávky el. proudu a při další návštěvě nebo po obnovení dodávky el. proudu, bude nevyčerpaný čas nahrazen časem novým. Bodové jízdenky platí po celou zimní sezónu, ve které byly zakoupeny, a proto při výpadku el. proudu u bodových jízdenek nejsou poskytovány žádné náhrady. Bodové jízdenky je možné vyčerpat do konce lyžařské sezóny, ve které byly zakoupeny.   Za ztracené jízdenky, v případě zhoršení klimatických podmínek, stavu trati, nemoci, úrazu a dalších nespecifikovaných případech se náhrady neposkytují.
20. Náhradu jízdného nebo jeho části Provozovatel areálu Návštěvníkovi neposkytuje, pokud důvody omezeného provozu nastávají v případě výskytu nepříznivých povětrnostních podmínek (nadměrné rychlosti větru, bouřky), technické poruchy na přepravním zařízení nebo při výpadku elektrické energie, stávky, výjimečného či nouzového stavu nebo v důsledku rozhodnutí či opatření orgánů státní správy či samosprávy např. omezujících kapacitu ski areálu, jeho přepravních zařízení či sportovišť (tj. omezující přítomnost veřejnosti v provozovnách ve ski areálu nebo v jejich částech) nebo zakazující přítomnost veřejnosti v těchto prostorách, např. V souvislosti s výskytem pandemie infekčního onemocnění nebo v důsledku rozhodnutí Provozovatele areálu o zastavení či omezení provozu areálu, popř. přijetí jiných opatření, která provozovatel považuje za nezbytná pro naplnění podmínek rozhodnutí či opatření orgánů státní správy nebo jiných nespecifikovaných okolností.
21. Pověřená osoba Provozovatele areálu má právo Návštěvníkovi jízdenku odebrat nebo zablokovat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka Návštěvníkem zneužita, úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, pokud na jednu jízdenku jezdí více než jedna osoba a dále v případě hrubého porušení tohoto Provozního řádu.
22. Jednotlivé vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden účastník přepravy. Přeprava dětí, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze dětem do 5 let v doprovodu dospělé osoby. 
23. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
24. Na vleku je zakázáno vyjíždět z trasy vleku – hrozí nebezpečí spadnutí tažného lana a vážného zranění.
25. Využití vleku může být provozovatelem oprávněnou osobou odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky Areálu nebo porušují Provozní řád.
26. Žáci lyžařské školy SKI and BEACH CLUB a instruktoři mají po dobu výuky přednost na lyžařských vlecích v Areálu.

III.      Provoz sjezdových tratí

1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku. Na sjezdové tratě je zakázáno vstupovat a vjíždět po dobu strojní úpravy tratě a mimo stanovenou provozní dobu. Úprava sjezdové tratě se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu je sjezdová trať po skončení provozu vleku uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky. Hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem. Návštěvník musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od rolby při úpravě a dodržovat bezpečnou vzdálenost od skútrů a umožnit jim průjezd.
2. K zasněžování sjezdovky technickým sněhem může dojít i za provozu sjezdovky. Technika pro zasněžování je označena matrací, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí Návštěvník přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom sami sebe ani další návštěvníky. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děli, tyčemi a hydranty. Je nutné nepřejíždět hadice a kabely. 
3. K mimořádnému přemisťování sněhových děl pomocí sněhového vozidla může dojít i za provozu sjezdové tratě. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem. Při přemisťování této techniky musí Návštěvník přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom sám sebe ani další návštěvníky. 
4. Při umělém osvětlení je Návštěvník povinen přizpůsobit rychlost své jízdy aktuální viditelnosti a jezdit jen po osvětlených sjezdových tratích. 
5. v případě výpadku el. proudu v době večerního lyžování je Návštěvník povinen vyčkat na svahu do příjezdu pracovníků Areálu, popř. do spuštění nouzového osvětlení.
6. Na sjezdovou trať vstupujte a sjíždějte po ní jen na sjezdových lyžích,  snowboardu či sněžné koloběžce. Jízda na saních, bobech nebo igelitech nebo podobné aktivity jsou výslovně zakázány.
7. Na sjezdovou trať nevjíždějte, nebo ji nekřižujte, pokud se nepřesvědčíte, že je volná.
8. Každý Návštěvník, který užívá sjezdové tratě nebo využívá skoky a překážky na sjezdových tratích a ve snowparku, se na nich a kolem nich pohybuje na vlastní nebezpečí a musí se chovat tak, aby neohrozil sebe ani jiného uživatele nebo mu nezpůsobil škodu. Přitom musí respektovat pravidla FIS bezpečného pohybu na sjezdových tratích.
9. Pěším turistům a běžkařům je pohyb po sjezdové trati zakázán.
10. Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, ale vždy jen s dostatečným odstupem.
11. Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména pevných překážek (sloupy, děla, atd.) nebo zábrany.
12. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých, ve snowparku, kolem sloupů, ve vyznačené slalomové trati a kolem zasněžovací techniky. Na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, opusťte rychle tento prostor.
13. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení Návštěvníka z Areálu.
14. Každý Návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, technickému vybavení, obtížnosti a stavu trati, aktuální fyzické kondici a zdravotnímu stavu, povětrnostním podmínkám a viditelnosti a hustotě provozu na sjezdové trati
15. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí – zastavujte vždy jen při okraji sjezdové tratě. Na tratích zbytečně nepostávejte, nevytvářejte hloučky.
16. Bez souhlasu Provozovatele areálu je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky, sněhové tvary nebo slalomové a jiné tyče.
17. Jízda mimo sjezdové tratě je přísně zakázána.
18. Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům Provozovatele areálu nebo záchranné službě. Tel. na záchranou službu je 155.
19. Je zakázáno stání na dojezdu u lyžařských vleků (povoleno je pouze stání v řadě pro nástup na vleky).
20. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky, soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena (postavené slalomové tyče) (popř. uzavřena). Provozovatel areálu si vyhrazuje právo uzavřít část sjezdových tratí také pro firemní a jiné akce. Do takto vymezeného prostoru je nepovolaným osobám zakázáno vstupovat, vjíždět, sjíždět, stát v něm nebo se v něm pohybovat.
21. Při výuce lyžování nebo snowboardingu odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
22. Pohyb psů a jiných zvířat po sjezdové trati je zakázán.

IV. Parkování a využití sociálního zařízení v Areálu

1. Zaparkovat vozidlo je návštěvníkům dovoleno pouze v označených prostorách. 
2. Parkování je povoleno pouze v době provozu areálu.
3. Přísný zákaz parkování vozidel platí na komunikaci popř. v její těsné blízkosti a ve vjezdech. 
4. Návštěvníci nesmějí blokovat plynulost provozu na parkovištích a komunikacích.
5. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení, umístěné vedle pokladny a bufetu nebo v restauraci.

V. Platnost Provozního řádu

Tento provozní řád platí od 1. 12. 2023

Ve Stupavě dne 1. 12. 2023

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.