Volba vzhledu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

SPORT Stupava.s.r.o.

se sídlem Stupava 111, Uherské Hradiště 686 01
IČO: 25522264
DIČ: CZ25522264
tel.: 608860299
e-mail: stupava@stupava.cz
(dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na webových stránkách stupava.cz (dále jen „Internetový obchod“) a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, resp. provozovatele, a kupujícího, resp. objednatele, které vznikají na základě smlouvy uzavírané mezi kupujícím/objednatelem a prodávajícím/provozovatelem, jejíž jsou nedílnou součástí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vstoupit do Internetového obchodu a učinit v něm objednávku je dovoleno pouze osobám starším 18 let, osoby mladší tak mohou učinit pouze v rozsahu, který je svou povahou přiměřený rozumové a volné vyspělosti odpovídající jejich věku.

1.2 Prodávající/provozovatel prostřednictvím Internetového obchodu nabízí především poukazy na své služby a zboží nebo doklady opravňující k jejich využívání. Na poukazu či dokladu bývá, vedle dalších údajů, uvedena zejména cena či bodová hodnota a doba platnosti. Uplatnění těchto poukazů a/nebo dokladů se řídí popisem jednotlivých produktů v Internetovém obchodě a údaji vyznačenými na poukazu/dokladu. Kupující/objednatel může uplatnit poukaz pouze v lyžařském středisku Stupava v pokladně v její otevírací době v průběhu zimní sezóny, pokud jde o poukaz na využití vleků nebo služeb lyžařské školy, nebo v restauraci Akvárko během její otevírací doby, pokud jde o poukaz na využití produktů či služeb restaurace. Ceny služeb poskytovaných prodávajícím/provozovatelem jsou stanoveny platným ceníkem, který je umístěn na webových stránkách www.stupava.cz. Prodávající/provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené v ceníku, a to i v průběhu jedné sezony.

1.3 Je-li kupujícím/objednatelem spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Je-li kupujícím/objednatelem jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí.

1.5 Uzavřením smlouvy kupující/objednatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek, a zavazuje se dodržovat Provozní řád lyžařského střediska Stupava a Provozní řád lyžařské školy SKI and BEACH CLUB.

1.6 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající/provozovatel měnit nebo doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7 Prodávající/provozovatel archivuje uzavřenou smlouvu a zpřístupňuje údaje v ní obsažené dalším osobám v nezbytném rozsahu pouze za účelem jejího plnění, nebo ve svém oprávněném zájmu, popř. pokud mu to ukládá nějaká právní povinnost. Kupující/objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím/provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, event. pro účely vedení svého uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu/objednateli.

2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitel je kupující/objednatel, který uzavírá smlouvu s podnikatelem, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého podnikání.

2.2 Subjekt jiný než spotřebitel je kupující/objednatel, který nakupuje výrobky nebo využívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku.

2.3 Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Prodávající/provozovatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu/objednateli zboží nebo poskytuje služby. Prodávající/poskytovatel je oprávněn objednané zboží dodat nebo služby poskytnout i prostřednictvím jiného dodavatele. V tomto případě odpovídá tak, jako by plnění realizoval sám.

2.5 Smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslanou kupujícímu/objednateli na jeho uvedenou adresu elektronické pošty po zaplacení celkové ceny objednaného zboží a služeb. Před zasláním objednávky prodávajícímu/provozovateli je kupujícímu/objednateli umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím/poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající/provozovatel může ve výjimečných případech s kupujícím/objednatelem dohodnout vznik smlouvy ještě před zaplacením celkové ceny objednaného zboží a služeb, v takovém případě může ale po kupujícím/objednateli požadovat ještě dodatečné potvrzení objednávky nebo poskytnutí přiměřené jistoty.

2.6 Pro uplatnění příp. slev u některých položek v Internetovém obchodě musí kupující/objednatel doložit nárok na slevu v objednávce. Na pozdější nebo dodatečné uplatnění nároku na slevu nemusí Prodávající/provozovatel brát zřetel.

2.7 Kupující/objednatel souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé každé ze stran při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí každá strana sama.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením smlouvy vznikne prodávajícímu/provozovateli povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a poskytnout mu dohodnutou službu a kupujícímu/objednateli povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za poskytnuté plnění prodávajícímu/poskytovateli dohodnutou cenu, včetně balného a dopravného.

3.2 Plnění budou dle dostupnosti produktů či služeb, provozních (kapacitních) možností prodávajícího/provozovatele a povětrnostních podmínek realizovány v termínu dohodnutém s kupujícím/objednatelem. Ve výjimečných případech může být lhůta plnění změněna, o čemž bude kupující/objednatel bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. 

3.3 Prodávající/provozovatel se zavazuje, že kupujícímu/objednateli dodá bezvadné zboží či služby v souladu s platným právním řádem České republiky. 

4. Platební podmínky

4.1 Prodávající/provozovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé dojednané ceny před odesláním zboží nebo poskytnutím plnění kupujícímu/objednateli. Kupující/objednatel uhradí cenu, na kterou bude vystaven zálohový list, ve 100 % výši bankovním převodem, popř. kartou nebo jinou akceptovanou bezhotovostní metodou. Cena plnění je uhrazena připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího/poskytovatele.

4.2 Kupující/objednatel je povinen uhradit prodávajícímu/provozovateli společně s dojednanou cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo jiné s plněním související náklady. Balné a dopravné u zásilek dodávaných přepravní službou je uvedeno v rekapitulaci objednávky.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující/objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující, který je spotřebitelem, v případě uzavření smlouvy prostřednictvím využití prostředků komunikace na dálku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Odstoupení od smlouvy kupujícím musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo jiným jednoznačným způsobem. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny nebo s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

5.3 Odstoupení od smlouvy zašle kupující/objednatel prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího/provozovatele uvedenou na faktuře či na adresu elektronické pošty prodávajícího/provozovatele nebo jiným jednoznačným způsobem. Prodávající/provozovatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4 V případě oprávněného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající/provozovatel je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím/objednatelem přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající/provozovatel kupujícímu/objednateli kupní cenu. Kupující/objednatel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží  bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu/provozovateli vůči kupujícímu/objednateli nárok na náhradu škody. Kupující/objednatel je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající/provozovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího/objednatele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím/objednatelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím/provozovatelem) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající/provozovatel od kupujícího/objednatele přijal. Prodávající/provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím/objednatelem již při vrácení zboží kupujícím/objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující/objednatel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující/objednatel od smlouvy, prodávající/provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu/objednateli dříve, než mu kupující/objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu/provozovateli odeslal. Pokud kupující/objednatel vrátí zboží poškozené, je prodávající/provozovatel oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího/objednatele na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.

6.2 Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím/objednatelem.

6.3 Prodávající/provozovatel se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, resp. v akceptaci objednávky nebude uveden jiný termín, tak nejpozději do 15 dnů od akceptace objednávky.

6.4 Způsob přepravy zboží je uveden v objednávce. Prodávající/provozovatel si vyhrazuje právo v případě nemožnosti využití nebo jiných komplikací u způsobu přepravy zboží uvedeného v objednávce, využít jiný způsob přepravy, za který však může být kupujícímu/objednateli účtována maximálně cena ve výši objednané přepravy.

7. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

7.1 Prodávající/provozovatel odpovídá za to, že odeslané zboží při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list. Po doručení zásilky (balíku) přepravní službou, je kupující/objednatel povinen balík pozorně prohlédnout, zda není někde viditelně poškozen, poté ihned balík otevřít a zkontrolovat, zda zboží vevnitř není poškozeno. To vše je nutné udělat ještě před podpisem převzetí. Pokud bude poškozen balík nebo zboží, je třeba to ihned napsat přepravci do jeho dokumentů o předání. V případě, že je poškozen balík, ale zboží je v pořádku, je nezbytné tuto skutečnost napsat přepravci do dokumentů, ale zboží může kupující/objednatel převzít. V případě, že je poškozeno zboží uvnitř balíku, kupující/objednatel odmítne balík převzít. Pokud tak neučiní a poškozené zboží či zboží nezkontrolované převezme, vystavuje se riziku, že přepravce či prodávající/provozovatel neuznají reklamaci jako oprávněnou.

7.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.3 Kupující/objednatel je povinen bez zbytečného odkladu o případných závadách a nedostatcích zboží prodávajícího/provozovatele písemně informovat. Práva kupujícího/objednatele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího/provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího/provozovatele, uplatňuje kupující/objednatel u prodávajícího/provozovatele na adrese sídla/místa podnikání nebo jakékoliv provozovny prodávajícího/provozovatele, a může tak učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zaslání zboží třetí osobou.

7.4 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží.

7.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
V případě, že má kupující zaplacenou prodlouženou záruku nebo mu byl prodloužená záruka poskytnuta, tak právo z vady, je uvedeno v podmínkách prodloužené záruky.

7.8 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím– spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7.9 Kupující nemá nárok na vícenáklady spojené s podanou reklamací, ani na jiné náklady související s vadou zboží a uplatněním reklamace, ledaže jsou tyto nároky uvedeny v kupní smlouvě nebo vyplývají přímo z kogentního ustanovení zákona.

8. Náhrada škody

8.1 Za škody způsobené na jiném zařízení než předmětu smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek odpovídá prodávající/provozovatel jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého porušení povinnosti prodávajícího/provozovatele. Hrubým porušením povinnosti se rozumí úmysl nebo hrubá nedbalost na straně prodávajícího/provozovatele. Povinnost prodávajícího/provozovatele k náhradě škody je však omezena jen do výše maximálně dvojnásobku ceny předmětného plnění, kvůli kterému byla škoda způsobena. Toto se týká všech nároků na náhradu škody, a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu apod.

8.2 Za jiné porušení povinnosti prodávajícím/provozovatelem, zejména za škody vzniklé nikoli hrubou nedbalostí prodávajícího/provozovatele nebo osob plnících jeho závazky, je odpovědnost prodávajícího/provozovatele nebo těchto osob vyloučena.

9. Promlčení

9.1 Promlčecí lhůta nároků kupujícího/objednatele vyplývajících z vadného plnění, jakož i na náhradu škody je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví lhůty delší. 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Prodávající/provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího/objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího/provozovatele při respektování povinnosti správce dle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 679 (GDPR).

10.2 Pro nakládání s osobními údaji kupujícího/objednatele platí Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

10.3 Kupující/objednatel na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u prodávajícího/provozovatele poskytuje prodávajícímu/provozovateli své osobní údaje nutné k uzavření a plnění smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Prodávající/provozovatel se zavazuje takto kupujícím/objednatelem poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům neuvedeným ve smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Vyřizování dalších požadavků kupujícího/objednatele zajišťuje prodávající/provozovatel také prostřednictvím elektronické adresy stupava@stupava.cz

11.2 Některé položky uváděné na webových stránkách prodávajícího/provozovatele není možné objednat a zakoupit přes internetových obchod, ale je možné je objednat individuální na základě zvlášť uzavřené smlouvy. Pro takovou smlouvu se tyto obchodní podmínky nepoužijí a nevztahují se na ni.

11.3 Prodávající/provozovatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

11.4 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího/provozovatele v den uzavření smlouvy. Objednávka kupujícího/objednatele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím/objednatelem a prodávajícím/provozovatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

11.5 Vztah založený smlouvou se vždy řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.6 V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím/provozovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2023.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Lubomír Orel, Lískovec 118, 76805 Koryčany, IČO: 49152963.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.